woensdag 13 maart 2013

Een wit rookgordijn


Nu het gedoe over de keus van een nieuwe Paus in volle gang is en hij zelf over een naam mag gaan beslissen hoe hij wenst te worden aangesproken, krijg ik een gevoel van algehele verontwaardiging over mij.
Eigenlijk is er maar EEN die in staat is om een naam te kiezen die geheel en al aansluit bij wie wij zijn en dat is God zelf. Niet zo vreemd dus dat wij bij het betreden van de hemel een nieuwe naam krijgen op de steen die hij ons allen schenken zal.
De witte rook, de uitzinnige menigte en alle Roomse onzin om dit hele gebeuren heen, het lijkt mij zo afleiden van Hem om wie het werkelijk gaat.
Ik sprak laatst een moslim die zich bijna verslikte in zijn baard toen ik hem vertelde dat wij niets maar dan ook niets met de paus te maken hebben. “Maar jullie zijn toch christenen en jullie hoogste baas is toch de Paus?” Mompelde hij verontwaardigd. Ik kon praten als brugman hij geloofde mij niet dat de Paus enkel het katholieke geloof betreft en niet het christelijke.

Katholicisme versus Bijbel

60 dwalingen van de Rooms-katholieke Kerk
Alle Schriftaanhalingen zijn gebaseerd op de SV 1977 of  HSV. Vertaling, voetnoot en plaatjes door M.V.
Referenties naar de Engelse RKK-Catechismus 1997:

REDDING
DE RKK LEERT
DE BIJBEL LEERT
Rechtvaardiging is een transformatie van de ziel waarin de erfzonde is weggedaan en heiligmakende genade is ingegeven [1987-1995].
Rechtvaardiging is een daad van God waarbij Hij een zondaar rechtvaardig verklaart, door vergiffenis van zijn zonden en het toeschrijven van Gods eigen gerechtigheid (Romeinen 3:21 - 4:8).
Initiële rechtvaardiging is door middel van de doop [1262-1274].
Rechtvaardiging is door geloof alleen (Romeinen 3:28).
Volwassenen moeten zich voorbereiden op rechtvaardiging door middel van geloof en goede werken [1247-1249]
God rechtvaardigt zondaars die geloven (Romeinen 4:5). Goede werken zijn het gevolg van redding, niet de oorzaak (Efeziërs 2:8-10).
De gerechtvaardigden zijn in zichzelf heerlijk en heilig in Gods oog [1992, 1999-2000, 2024].
De gerechtvaardigden zijn In Christus heilig en onberispelijk voor God (Efeziërs 1:1-14).
Rechtvaardiging wordt bevorderd door sacramenten en goede werken [1212, 1392, 2010].
Rechtvaardiging is de toeschrijving van de volmaakte gerechtigheid van God (2 Korinthiërs 5:21). In Christus werd de gelovige volmaakt (Kolossenzen 2:10).
Rechtvaardiging kan men verliezen door doodzonde [1033, 1855, 1874].
Rechtvaardiging kan men niet verliezen. Hen die God rechtvaardigt zullen behouden worden van Gods toorn (Romeinen 5:8-9).
Katholieken schuldig aan doodzonde worden opnieuw gerechtvaardigd door het sacrament van penitentie [980, 1446].
Er is geen tweede rechtvaardiging. Hen die God rechtvaardigt zal Hij ook verheerlijken (Romeinen 8:30).
Verlossing van de eeuwige consequenties van zonde is een levenslang proces [161-162, 1254-1255].
Verlossing van de eeuwige consequenties van zonde is een ogenblikkelijke en zekere daad van God die samenvalt met rechtvaardiging (Romeinen 5:9).
Redding wordt bereikt door samenwerking met genade door geloof, goede werken en deelname aan de sacramenten [183, 1129, 1815, 2002].
Redding wordt bereikt door genade door geloof, los van werken (Efeziërs 2:8-9). Goede werken zijn het gevolg van redding, niet de oorzaak.  (Efeziërs 2:10).
Geloof betekent geloof in God en de vastberaden acceptatie van alles wat de Kerk voordraagt voor geloof [181-182, 1814].
Reddend geloof is het toevertrouwen van uzelf aan Christus als Heer en Redder (Romeinen 10:8-17).
Heiligende genade is een kwaliteit van de ziel, een bovennatuurlijke dispositie die de ziel vervolmaakt [1999-2000].
Genade is de onverdiende schenking van God (Efeziërs 1:7-8).
De sacramenten zijn noodzakelijke kanalen voor de continue infusie van genade. Ze schenken genade krachtens de rite die uitgevoerd wordt [1127-1129].
Het kind van God is het constante object van Gods genade (Romeinen 5:1-2).
Genade wordt verdiend door goede werken [2010, 2027].
Genade is een vrije gave (Romeinen 11:6).
Vergeeflijke zonden geven geen aanleiding tot eeuwige bestraffing [1855, 1863].
Elke zonde geeft aanleiding tot de eeuwige dood (Romeinen 6:23).
Ernstige zonden moeten beleden worden aan een priester [1456-1457].
Zonde moet direct aan God beleden worden opdat ze door Hem zou vergeven worden (1 Johannes 1:9-10).
De priester vergeeft zonde als een rechter [1442, 1461].
Niemand kan zonden vergeven dan God alleen (Markus 2:7).
Wanneer de schuld van zonde is vergeven, blijft nog de tijdelijke bestraffing[1] [1472-1473].
Wanneer God zonde vergeeft, vergeeft Hij helemaal (Kolossenzen 2:13; Jesaja 43:25).
Handelingen van penitentie brengen genoegdoening voor de tijdelijke bestraffing1 van zonde [1434, 1459-1460].
Jezus brengt volledige genoegdoening voor alle zonden (1 Johannes 2:1-2).
Aflaten uitgedeeld door de Kerk voor handelingen van vroomheid bevrijden zondaars van tijdelijke bestraffing1 [1471-1473].
Jezus bevrijdt gelovigen van hun zonden door Zijn bloed (Openbaring 1:5).
Het vagevuur is noodzakelijk om zonde te verzoenen en voor het reinigen van de ziel [1030-1031].
Het vagevuur bestaat niet. Jezus bracht volledige reiniging van zonden op het kruis (Hebreeën 1:3).
Arme zielen die lijden in het vagevuur kunnen geholpen worden door de levenden op aarde door het offeren van gebeden, goede werken en de offerande van de Mis [1032, 1371, 1479].
Zij die rusten in Christus hebben geen hulp nodig. Het lichaam verlaten betekent thuiskomen bij de Heer (2 Korinthiërs 5:1-2, 8).
Niemand kan weten of hij het eeuwige leven zal bereiken [1036, 2005].
De gelovige kan nu weten dat hij eeuwig leven heeft, door het Woord van God ( 1 Johannes 5:13).
Eeuwig leven is een verdiende beloning [1821, 2010].
Eeuwig leven is de vrije gave van God (Romeinen 6:23).
De Rooms-katholieke Kerk is noodzakelijk voor redding [846].
Er is in niemand redding dan in de Heer Jezus Christus: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12).
DE MIS
DE RKK LEERT
DE BIJBEL LEERT
Het Laatste Avondmaal was een echte offerande waarin Christus’ bloed werd uitgestort voor onze zonden in de beker [610-611, 621, 1339].
Het laatste Avondmaal was een gedachtenismaal, met brood en wijn van het Paschamaal. Christus’ bloed werd uitgestort voor onze zonden aan het kruis (1 Petrus 2:24).
Het brood en de wijn worden werkelijk lichaam en bloed van Christus [1373-1377].
Het brood en de wijn zijn symbolen van het lichaam en bloed van Christus (1 Korinthiërs 11:23-25).
Christus’ lichaam en bloed existeren geheel in elk fragment van het geconsacreerd brood en de wijn, in elke Rooms-katholieke kerk over de hele wereld [1374, 1377].
Christus is lichamelijk aanwezig in de hemel (Hebreeën 10:12-13).
Het geconsacreerde brood en wijn zijn hemels voedsel die iemand helpen het eeuwige leven te bereiken [1392, 1405, 1419].
Het brood en de wijn zijn symbolen die ons Christus helpen herinneren (Lukas 22:19).
God verlangt ernaar dat geconsacreerd brood en wijn worden aanbeden als zijnde goddelijk [1378-1381].
God verbiedt de aanbidding van enig object, zelfs deze die bedoeld worden om Hem te vertegenwoordigen (Exodus 20:4-5; Jesaja 42:8).
Christus heeft bepaalde mannen geordineerd tot een ministerieel priesterschap om het offer van het kruis te bestendigen [1142, 1547, 1577].
Christus heeft elke gelovige geordineerd tot een heilig en koninklijk priesterschap om geestelijke offers te brengen, de prijzing van hun lippen, en levens die God toegenegen zijn (1 Petrus 2:5-10; Hebreeën 13:15, Romeinen 12:1).
Het Misoffer is het offer van het kruis [1085, 1365-1367]. Enkel de manier waarop wordt geofferd is verschillend [1367].
Het Kruisoffer is een historische gebeurtenis. Het gebeurde eenmalig, ongeveer 2000 jaar geleden, buiten Jeruzalem (Markus 15:21-41).
Het offer van het kruis wordt bestendigd in het Misoffer [1323, 1382].
Het Kruisoffer is voltooid (Johannes 19:30).
De Mis maakt Christus aanwezig in Zijn dood en lijden [1353, 1362, 1364, 1367, 1409].
Christus kan niet aanwezig zijn in Zijn dood en lijden, omdat Hij is opgestaan “levend tot in alle eeuwigheid” (Openbaring 1:17-18; Romeinen 6:9-10).
In elke Mis presenteert de priester het offer van Christus aan de Vader [1354, 1357].
Christus presenteerde het offer van Hemzelf aan de Vader “Hij is bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer” (Hebreeën 9:24-28).
De Mis is een onbloedig offer dat zonden verzoent van de levenden en de doden [1367, 1371, 1414].
Zonder bloedvergieten is er geen vergiffenis van  zonden (Leviticus 17:11; Hebreeën 9:22).
Elk Misoffer bedaart Gods toorn tegen zonde [1371, 1414].
Het eens-en-voor-altijd offer op het kruis bedaart Gods toorn volledig tegen zonde (Hebreeën 10:12-18).
De gelovigen ontvangen in de volste mate de baten van het kruis door het Misoffer [1366, 1407].
Gelovigen ontvangen in de volste mate de baten van het kruis, in Christus door geloof (Efeziërs 1:3-14).
Het offerwerk van de verlossing wordt continu uitgewerkt door het Misoffer [1364, 1405, 1846].
Het offerwerk van de verlossing werd beëindigd toen Christus Zijn leven voor ons gaf op het kruis (Efeziërs 1:7; Hebreeën 1:3).
De Kerk moet het offer van Christus bestendigen voor de redding van de wereld [1323, 1382, 1405, 1407].
De kerk moet de dood van de Heer voor de zonden van de wereld verkondigen (1 Korinthiërs 11:26).
MARIA
DE RKK LEERT
DE BIJBEL LEERT
Maria werd bewaard van elke vlek van erfzonde, van bij het begin van haar bevruchting (de doctrine van de Onbevlekte Ontvangenis) [490-492].
Maria, een afstammeling van Adam, werd in zonde geboren (Psalm 51:7; Romeinen 5:12).
Maria, “de Allerheiligste” (“the All-Holy”), leefde een volmaakt zondeloos leven [411, 493].
Maria was een zondaar; God alleen is heilig (Lukas 18:19; Romeinen 3:23; Openbaring 15:4).
Maria was een maagd vóór, tijdens en na de geboorte van Christus [496-511].
Maria was een maagd vóór de geboorte van Christus (Mattheüs 1:25). Later kreeg ze ook nog andere kinderen (Mattheüs 13:55-56; Psalm 69:9).
Maria is de Moeder van God [963, 971, 2677].
Maria was de aardse moeder van Jezus (Johannes 2:1).
Maria is de Moeder van de Kerk [963, 975].
Maria is een lid van de kerk (Handelingen 1:14; 1 Korinthiërs 12:13, 27).
Maria is mede-verlosseres, omdat zij met Christus participeerde in de pijnlijke handeling van de verlossing [618, 964, 968, 970].
Christus alleen is de Verlosser, want Hij alleen leed en stierf voor de zonde (1 Petrus 1:18-19).
Wij moeten ons toevertrouwen aan Maria door ons “in het uur van onze dood volledig aan haar zorg” over te geven [2677].
Wij moeten ons toevertrouwen aan de Heer Jezus, en ons in het uur van onze dood volledig aan Zijn zorg overgeven (Romeinen 10:13; Handelingen 4:12).
God heeft Maria verhoogd in hemelse heerlijkheid als Koningin van Hemel en Aarde [966]. Zij moet geprezen worden met bijzondere devotie [971, 2675].
De naam van de Heer moet geprezen worden, want Hij alleen is verheven boven hemel en aarde (Psalm 148:13). God beval ons: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Exodus 20:3).
GEZAG
DE RKK LEERT
DE BIJBEL LEERT
Petrus was het hoofd van de apostelen [552, 765, 880].
Christus was het Hoofd van de apostelen (Johannes 13:13).
De bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen [861-862, 938].
De apostelen hadden geen opvolgers, want apostelen zijn ooggetuigen van Christus’ opstanding (Handelingen 1:21, 22).
De Paus, als de Bisschop van Rome, is de opvolger van Petrus [882, 936].
Petrus had geen opvolger.
De bisschoppen, met de Paus als hun hoofd, besturen de universele Kerk [883, 894-896].
Christus, het Hoofd van het lichaam, bestuurt de universele kerk (Kolossenzen 1:18).
God heeft openbaring toevertrouwd aan Rooms-katholieke bisschoppen [81, 86].
God heeft openbaring eenmaal toevertrouwd aan de heiligen (Judas 3).
Het Magisterium[2] is de gezaghebbende leraar van de Kerk [85-87].
De Heilige Geest is de gezaghebbende Leraar van de kerk (John 14:26; 16:13; 1 John 2:27).
Het Magisterium is de onfeilbare vertolker van de Schrift [890-891, 2034-2035].
De Heilige Geest is de enige onfeilbare vertolker van de Schrift (2 Timotheüs 3:14-16; Handelingen 17:11).
De Paus is onfeilbaar in zijn authoratieve leer 891].
God alleen is onfeilbaar (Numeri 23:19).
Het Magisterium alleen heeft de bekwaamheid en het recht om de Schrift te interpreteren [85, 100, 939].
Elke christen, geholpen door de Heilige Geest, heeft de bekwaamheid en het recht de Schrift te interpreteren (Handelingen 17:11; 1 Korinthiërs 2:12-16).
De Schrift moet geïnterpreteerd worden in de betekenis waarin ze werd gedefinieerd door het Magisterium [113, 199].
De Schrift moet geïnterpreteerd worden in de originele betekenis zoals bedoeld door de Heilige Geest (2 Peter 3:14-16).
Het Magisterium heeft het recht de waarheid te bepalen die slechts vaag of impliciet gevonden wordt in openbaringen [66, 88, 2035, 2051].
Niemand heeft het recht verder te gaan dan wat geschreven is in de Schrift (1 Korinthiërs 4:6; Spreuken 30:6).
Schrift en Traditie samen zijn het Woord van God [81, 85, 97, 182].
De Schrift is het Woord van God (Johannes 10:35; 2 Timotheüs 3:16,17; 2 Petrus 1:20,21). Overlevering (traditie) is van mensen (Markus 7:1-13).
Schrift en Traditie samen zijn de hoogste geloofsregel van de Kerk [80, 82].
De Schrift is de kerk haar regel van het geloof (Markus 7:7-13; 2 Timotheüs3:16,17).[1] Tijdelijke betraffing : bedoeld wordt hier de tijdelijke bestraffing in het vagevuur.
[2] Magisterium: Katholieken kennen een hoogste gezagdrager die de ganse gemeenschap vertegenwoordigt en namens haar kan optreden -

4 opmerkingen:

 1. Paus Johannes de 2de kuste de koran,zoek maar op en dat is een teken dat je de koran als waarheid en als gezag erkent elke moslim weet dat dus het vaticaan is ook de baas van de religie islam.......

  watiswaarheid.info heeft een interresant stuk daarover namelijk: islam,het kind van Rome!!!!

  grtz Henri

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lang geleden Henri, goed je weer te horen....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik denk dat er in de R.K. kerk ook velen gelovigen zijn.
  OP het instituut zelf is natuurlijk wel het een en ander aan te merken. Zoals op elke kerk eigenlijk wel.
  Het is in mijn ogen een stuk beter in ieder geval dan de islamisering van een groot deel van europa.
  Hoeveel christenen er al wel niet vermoord of verdreven zijn door de islam, echt bizar.

  Gr.
  Chris

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik denk Chris dat er meer christenen zijn vermoord door de katholieke kerk als momenteel door de islam. Wie niet wilde buigen voor het Roomse werd als ketter gezien en dan kwam de brandstapel al heel snel. Gelovigen zijn overal te vinden ook in de katholieke kerk, maar hun leer is zondermeer des duivels oorkussen...

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: alleen leden van deze blog kunnen een reactie plaatsen.